Z jednání u SŽDC - OŘ Praha

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Výboru OSŽ, Vydáno dne: 06. 12. 2017

Dne 5.12.2017 od 12.30 hod proběhlo jednání odborových organizací u OŘ Praha. Kromě projednávání ostatních záležitostí bylo předloženo Memorandum k FKSP, které má zabezpečit poskytování plnění z FKSP po 1.1.2018 do doby schválení Zásad hospodaření FKSP OŘ Praha

Tyto Zásady se schvalují po obdržení přídělu pro příslušný rok. Obvykle v dubnu.

Za OSŽ jsme potvrdili připravenost Memorandum neprodleně podepsat. Zástupci ADP souhlasili s věcností textu tohoto memoranda, avšak jeho podpis svázali s závazkem ředitele OŘ ihned podepsat rovněž poskytování zvýšených výkonových odměn pro vyjmenovaná pracoviště.

Zaměstnavatel, vzhledem k nedokončení kolektivního vyjednávání a nemožnosti stanovení mzdových limitů však takové opatření nemůže připravit, svázání obou záležitostí odmítl a trval na podpisu příslušného Memoranda, tak jako v minulém roce, kdy bylo totožný dokument podepsán všemi odborovými organizacemi.

Představitelé ADP, kteří jsou příslušní k jednání na OŘ sdělili, že nemají mandát k tomuto podpisu , a že mandát má pouze jejich Výkonný výbor. Byli upozorněni, že v případě nedohody se zastavuje poskytování výhod FKSP ( příspěvek na stravenky, kulturní a sportovní akce, sociální výpomoci, odměny při životním výročí), a to všem zaměstnancům OŘ Praha. Reálně hrozí, že tato plnění tedy nebudou poskytována a to ani zpětně po schválení Zásad.

Bez společného souhlasu odborových organizací zmíněné Memorandum nemůže platit. Tuto situaci OSŽ nezavinilo a s postojem ADP nesouhlasí.

Další jednání bude dne 28.12., za OSŽ s cílem úspěšného dokončení a bez pokládání bariér svazování jedné věci druhou.